Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά – Ιταλικά - Ισπανικά.

Οι Μαθητές μας 

έχουν καθημερινή Ενεργή Συμμετοχή στο μάθημα.

μαθαίνουν Ευχάριστα & Συστηματικά.

επιτυγχάνουν την Μέγιστη Απόδοση & Επιτυχίες.


αποκτούν

Αγάπη για τη γλώσσα,

 Κουλτούρα & Παιδεία,

Άμιλλα & Ομαδοσυνεργασία.

Καταξίωση, Αυτοπεποίθηση & Θετική Ψυχολογία.


βιώνουν

 Δυναμική Πορεία, Επιτυχίες &  

σχεδιάζουν νέους υψηλότερος Στόχους.


Απόκτηση πιστοποίησης  διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων & πανεπιστημίων.