Πιστοποιήσεις Γαλλικών

DELF και DALF: Εξετάσεις της Γαλλικής Πρεσβείας οι οποίες διεξάγονται μέσω του Γαλλικού Ινστιτούτου και αντιστοιχούν στα έξι επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών.


DELF Επίπεδο Α1

Πιστοποιεί τις πρώτες βάσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα στοιχειώδες επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

DELF Επίπεδο Α2

Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, που απαιτούν μία απλή και άμεση συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

DELF Επίπεδο Β1

Πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων σε θέματα της καθημερινής ζωής.

DELF Επίπεδο Β2

Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας που καθιστά δυνατή τη σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

DALF Επίπεδο C1

Εγγυάται την αναγνώριση προχωρημένου επιπέδου της γαλλικής γλώσσας από τους επίσημους οργανισμούς και εταιρείες, απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές που επιθυμούν να κάνουν ανώτερες σπουδές στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γαλλία και πολλές γαλλόφωνες χώρες, από την υποχρεωτική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

DALF Επίπεδο C2

Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να μπορεί να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Απαιτεί ακαδημαϊκές ή δημιουργικές εργασίες. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.


SORBONNE B1-C2:

Εξετάσεις της Σορβόννης στο Παρίσι οι οποίες διεξάγονται στην Ελλάδα μέσω του Γαλλικού Ινστιτούτου. Αντιστοιχούν στα επίπεδα B1, Β2, C1 και C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών και έχουν λογοτεχνική κατεύθυνση σε αντίθεση με την σειρά DELF-DALF τα οποία είναι επικοινωνιακά διπλώματα.


ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ:   www.ifg.gr

https://www.ifg.gr/eksetaseis/dino-eksetaseis/ 

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: www.ift.gr

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ: www.ifchypre.org/index.php/el